Sjednejte si bezplatnou úvodní schůzku na tel. +420 774 654 457

Úvodní schůzka, která slouží k základnímu seznámení se s klientovou situací, je zdarma.

S klientem lze sjednat některý ze zde uvedených způsobů odměny:

Odměna hodinová

Advokátní kancelář účtuje převážně na základě hodinové sazby. Obvyklá výše hodinové sazby za právní poradenství v oblasti českého práva činí 1.800 Kč – 2.800 Kč a obvyklá výše hodinové sazby za právní poradenství v oblasti anglického práva činí 2.300 Kč – 3.300 Kč, vždy v závislosti na složitost a trvání konkrétního případu. Sazba je zpravidla stanovena před započetím právního poradenství po individuální dohodě s klientem. Advokátní kancelář VeVosLegal klade důraz na efektivitu práce a neúčtuje každou započatou hodinu práce, ale pouze skutečně vynaložený čas. Klient vždy obdrží přehled vykonané práce s uvedením času, který byl každému jednotlivému úkonu věnován.

Odměna paušální

S dlouhodobými klienty advokátní kanceláře VeVosLegal lze domluvit pravidelně, zpravidla měsíčně, hrazenou odměnu, za níž jsou klientovi poskytovány právní služby bez ohledu na jejich rozsah a náročnost.

Odměna úkonová

Není-li sjednána smluvní odměna, při určení výše odměny se použijí ustanovení advokátního tarifu v souladu s vyhláškou Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb. Odměna za úkon je stanovena dle počtu jednotlivých úkonů právní služby.

Odměna podílová

Odměna lze stanovit jako procentuální výše z nároku ve věci přiznaného.

Advokátní kancelář účtuje klientovi vedle odměny i tzv. náhradu hotových výdajů, mezi něž patří mj. soudní a správní poplatky, poštovné, cestovní náklady, hovorné, znalecké posudky, odborná vyjádření, poplatky notáře, překlady a kopie listin.

JUDr. Veronika Vošahlíková, advokátní kancelář, je plátcem DPH. K odměně tedy připočítává DPH v zákonné výši.